Cymorth 24 / 7

Gwasanaeth
Ynghylch
Mynediad
DASU (Uned Diogelwch Cam-drin Domestig) Help gydag unrhyw fath o gam-drin domestig waeth beth fo'u rhyw neu rywioldeb https://www.dasunorthwales.co.uk/contact.html
01244 830436 Sir y Fflint
01745 814494 Dinbych
01978 310203 Wrecsam
Prosiect Dyn Mae Llinell Gymorth Dyn Mwy Diogel Cymru yn darparu cefnogaeth gyfrinachol am ddim i ddynion sy'n profi cam-drin domestig yng Nghymru. Gallwn ddarparu: Gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal chi. Help i ddatblygu cynllun diogelwch personol. Cefnogaeth i gyrchu gwasanaethau a sefydliadau eraill. Rhywun i wrando arno heb farnu. 0808 801 0321 www.dynwales.org
Cymorth i Ddioddefwyr Mae ein gwasanaethau yn helpu pobl y mae pob math o drosedd yn effeithio arnynt ac rydym yn darparu cefnogaeth gyfrinachol am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i bobl y mae trosedd a digwyddiadau trawmatig yn effeithio arnynt victimsupport.org.uk 0808 1689111
Childline Mae Childline yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim beth bynnag sy'n eich poeni, pryd bynnag y bydd angen help arnoch chi. 0800 1111
Alcoholics Anonymous Cefnogaeth 24 awr i bobl â phroblemau alcohol 0845 769 7555
DAN 24/7 (Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru Gyfan) Llinell gymorth ffôn ddwyieithog sy'n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau gwybodaeth a chymorth pellach yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol. Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, eu gofalwyr, a gweithwyr cymorth yn y maes cyffuriau ac alcohol i gyrchu gwasanaethau lleol a rhanbarthol priodol. 0800 6 33 55 88
FRANK Llinell gymorth 24 awr ar gyfer defnyddwyr cyffuriau, defnyddwyr toddyddion, eu ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr. 0300 1236600 Gwasanaeth Testun 82111
Gwasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru Ar gyfer pob mater Iechyd brys neu ar gyfer Ambiwlans 999
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru Cysylltwch â Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru i riportio tân. 999
Heddlu Gogledd Cymru Cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru i riportio unrhyw drosedd. Argyfwng: 999. Di-argyfwng: 111
Hwb Gobaith Mynediad cymorth argyfwng 24 awr. Cronfa ddata Iechyd Meddwl sy'n nodi gwasanaethau sy'n lleol i'ch ardal chi - ap y gellir ei lawrlwytho am ddim ar ddyfeisiau iOS ac Android Lawrlwythwch yr ap neu ewch i www.hubofhope.co.uk
Mental Health Believe UK Yn cefnogi unrhyw un y mae iechyd meddwl yn effeithio arno Ffoniwch 116 123. Testun 'SHOUT' i 85258. Ewch i www.mentalhealth-uk.org
Y Samariaid Mae'r Samariaid yn gweithio i sicrhau bod rhywun yno bob amser i unrhyw un sydd angen rhywun Rhadffôn 116 123 neu ewch i www.samaritans.org
Amser i Newid Ymgyrch genedlaethol i newid y ffordd y mae pobl yn meddwl ac yn gweithredu am broblemau iechyd meddwl www.time-to-change.org.uk
Young Minds Mae gwasanaeth negeseuon mewn argyfwng Young Minds yn cefnogi plant a phobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig sy'n profi argyfwng iechyd meddwl. Testun YM i 85258. Mae'r testunau'n rhad ac am ddim o EE, O2, Vodafone, 3, Virgin Mobile, BT Mobile, GiffGaff, Tesco Mobile a Telecom Plus. Llinell Gymorth i Rieni - ffoniwch 0808 802 5544. www.youngminds.org.uk
MyLife Mae MyLife ('Stop, Breathe & Think' gynt) yn ap myfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar sy'n eich helpu i ddod o hyd i'ch lle tawel. Mae'n eich galluogi i weld sut rydych chi'n teimlo, ac mae'n argymell myfyrdodau tywysedig byr a gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar, wedi'u tiwnio i'ch emosiynau. P'un a ydych chi'n bryderus, yn methu cysgu, yn obeithiol, yn ddig, neu unrhyw beth yn y canol, rydyn ni yma i chi. Chwiliwch am 'MyLife Meditation' yn Google Play neu ar yr App Store
Calm Harm Mae Calm Harm yn darparu tasgau i'ch helpu chi i wrthsefyll neu reoli'r ysfa i hunan-niweidio. Gallwch ei wneud yn breifat trwy osod cyfrinair, a phersonoli'r ap os dymunwch. Chwiliwch am 'Calm Harm' yn Google Play neu ar yr App Store
Self-Heal Ap am ddim i helpu gyda rheoli hunan-niweidio. Yn cynnwys awgrymiadau tasg tynnu sylw, cysylltiadau defnyddiol, gwybodaeth am hunan-niweidio ac oriel o ddelweddau ysbrydoledig Chwiliwch am 'Self-Heal' yn Google Play neu ar yr App Store
Sleep Pillow Dyma'r ap sy'n helpu cwsg y byd. Rhowch o ymlaen a byddwch chi'n cysgu mewn munudau, yn sicr. Mae Sleep Pillow yn darparu set ddatblygedig o synau amgylchynol o ansawdd uchel, wedi'u gosod ar gyfer gwella cwsg yn berffaith. Mae'r synau'n cael eu recordio a'u gwella i ymlacio a gwneud i chi gysgu Chwiliwch am 'Sleep Pillow' yn Google Play neu ar yr App Store
GIG XNUMX Cymru Mae GIG XNUMX Cymru yn darparu gwybodaeth a chyngor dros y ffôn a rhyngrwyd am iechyd, salwch a gwasanaethau iechyd ddydd a nos yn uniongyrchol i'r cyhoedd, gan alluogi cleifion i wneud penderfyniadau am eu gofal iechyd a gofal eu teuluoedd. 111
Iawn Adsefydlu (Gwasanaeth Caethiwed) Yn cynnig triniaeth dibyniaeth sy'n hyrwyddo newidiadau i'ch ffordd o fyw.
 0800 326 5559

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×