Ymwybyddiaeth o Straen

Mae straen yn ymateb naturiol i bwysau neu fygythiad: yr ymateb ymladd neu hedfan sy'n paratoi'r corff i ffoi rhag perygl. Meddyliwch am y sefyllfaoedd sy'n achosi straen i chi o ddydd i ddydd: galwad ffôn annisgwyl, cyflwyniad sydd ar ddod, efallai hyd yn oed bryderon am y dyfodol.

Gall unrhyw ddigwyddiad o ddydd i ddydd sy'n rhoi'r corff a / neu'r meddwl i mewn i ymateb straen achosi'r un teimladau corfforol â'r frwydr gyntaf neu ymateb hedfan.

Mae straen yn edrych yn wahanol i bawb, felly mae'n bwysig iawn deall sut mae straen yn edrych ac yn teimlo i chi.

Gall symptomau corfforol fel cur pen, clymau yn y stumog, cyfradd curiad y galon uwch neu newidiadau mewn lefelau egni ddangos straen.

Mae straen yn gwbl normal a gall hyd yn oed fod yn iach mewn rhai amgylchiadau. Fodd bynnag, mae straen cyson dros gyfnodau hir o amser yn gwneud yr ymateb straen yn anoddach i ymdopi ag ef.

Os na chaiff ei wynebu, gall straen gael effaith sylweddol ar ein hiechyd meddwl.

Gall straen a phryder ddod yn arferiad a gall fod yn fwyfwy anodd torri'r cylch.

Gall hefyd effeithio ar y ffordd yr ydym yn edrych ar ein hunain, ac mae ganddo ddylanwad dwfn dros ein lles corfforol.

Gall achosi aflonyddwch cwsg, arferion bwyta gwael a goblygiadau corfforol eraill.

Yn bwysig, cofiwch fod straen yn ymateb normal a naturiol.

Rydyn ni i gyd dan straen o bryd i'w gilydd. Pan fydd straen yn mynd yn llethol neu'n aml iawn yw pan all problemau godi.

Felly mae'n bwysig bod yn garedig â chi'ch hun a gwybod sut i gael eich straen dan reolaeth cyn iddo fynd yn llethol.

Ceisiwch ddod yn gyfarwydd â'ch straen.

Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo dan straen, ceisiwch sylwi sut mae'n teimlo, sut mae eich meddyliau a'ch gweithredoedd yn newid, ac ystyriwch achos eich straen.

Gallech hefyd roi cynnig ar ymarfer anadlu:

 

Gadael ymateb