Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Beth yw Cydraddoldeb ac Amrywiaeth?

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yw’r holl ffyrdd amrywiol yr ydym yn gweithio i wneud Coleg Cambria yn ofod cynhwysol i bawb. Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ymwneud â gwneud yn siŵr bod pawb yn teimlo eu bod yn rhan gyfartal o’n cymuned Cambria.

Rhaid inni wneud yn siŵr ein bod yn creu gofod cyfartal i bawb, nid yn unig drwy drin pawb yr un fath, ond yn hytrach drwy roi i bawb yr hyn sydd ei angen arnynt yn benodol i ffynnu.

Ar gyfer pwy mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth?

Fel aelodau o gymuned Coleg Cambria rydym i gyd yn gyfrifol am hyrwyddo cydraddoldeb, a gwneud ein coleg yn ofod cynhwysol i bawb.

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn manylu ar naw nodwedd a warchodir. Mae rhain yn:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu Rhywedd
 • Priodas neu Bartneriaeth Sifil
 • Beichiogrwydd neu Famolaeth
 • Hil
 • Crefydd
 • rhyw
 • Tueddfryd Rhywiol

Er bod y rhain wedi'u cwmpasu'n gyfreithiol gan y Ddeddf Cydraddoldeb rydym yn cydnabod bod amrywiaeth o ffyrdd yr ydym i gyd yn wahanol i'n gilydd ac nid yw rhai ohonynt wedi'u cynnwys yn y ddeddf ee dosbarth cymdeithasol.

Termau Allweddol

Wrth sôn am gydraddoldeb mae’n bwysig ein bod yn ymwybodol o’r geiriau a’r termau cywir a ddefnyddir fel y gallwn sefydlu iaith gyffredin i drafod y materion hyn. Isod mae rhai termau allweddol a fydd yn helpu i ddeall a siarad am faterion cydraddoldeb.

Cydraddoldeb yn trin pawb yn deg waeth beth yw eu hunaniaeth a phwy ydyn nhw. Nid yw hyn yn golygu trin pawb yr un fath, ond yn hytrach cydnabod eu gwahaniaethau. I fod yn wirioneddol gyfartal mae'n rhaid i ni greu maes chwarae cyfartal i bawb drwy ddarparu ar gyfer gallu ac anghenion pawb.

Amrywiaeth yn cydnabod, yn gwerthfawrogi ac yn parchu pob math o wahaniaeth mewn pobl. Mae hyn yn cynnwys gwahaniaethau mwy gweladwy megis hil neu ethnigrwydd, rhyw, neu oedran, ond hefyd y llu o ffyrdd anweladwy rydym yn wahanol i'n gilydd trwy ein cefndir cymdeithasol, math o bersonoliaeth, credoau ac ati.

Cynhwysiant yw’r holl ffyrdd y gallwn groesawu gwahaniaethau ein hamrywiaeth i greu cymuned groesawgar, gydlynol a chyfunol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu. Rhan allweddol o gynhwysiant yw cydnabod a diwallu anghenion unigolion.

Croestoriad yw deall bod gan lawer o bobl hunaniaethau lluosog sy'n croestorri â'i gilydd megis eu hil, rhyw, rhywioldeb ac ati. Mae croestoriad yn ymwneud â chydnabod bod gan bawb eu profiadau unigryw eu hunain o hunaniaeth a gormes oherwydd eu hunaniaeth eu hunain a bod yn ymwybodol o'r gwahanol rwystrau gall pobl wynebu oherwydd eu hunaniaethau croestoriadol.

Rhyddhad yw rhyddhau rhywun neu grŵp o bobl rhag gormes, ac ymladd dros hawliau cyfartal a thriniaeth gyfartal yn y gymdeithas ehangach. Mae'r term hwn yn ddefnyddiol ar gyfer gwaith cydraddoldeb ac amrywiaeth gan ei fod yn cydnabod yr ymdrech am ryddid rhag gormes a ddylai fynd law yn llaw â gwneud cymdeithas fwy cyfartal.

Fy Nghyfrifoldebau
Fel myfyriwr yng Ngholeg Cambria, chi sy’n gyfrifol am gynnal cydraddoldeb ac amrywiaeth yma yn y coleg.

Mae eich cod ymddygiad yn nodi y byddwch yn:

 • Trin pawb gyda pharch a charedigrwydd ni waeth beth fo'u hoedran, anabledd, dosbarth, hunaniaeth rhyw, rhywioldeb, hil neu grefydd.
 • Deall ein cymuned amrywiol yng Ngholeg Cambria, a bod gan wahanol bobl brofiadau, safbwyntiau ac anghenion gwahanol.
 • Peidio â chymryd rhan mewn unrhyw gamau y gellid eu hystyried yn wahaniaethol, a galw eraill allan os byddaf yn gweld gweithredoedd gwahaniaethol.

 

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×