Gwybodaeth i Ofalwyr

Gall bod yn ofalwr neu'n ofalwr ifanc gael effaith andwyol ddifrifol ar addysg myfyriwr. Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad emosiynol, addysgol a phersonol gofalwyr a gofalwyr ifanc i'w galluogi i ddyheu a chyflawni mewn addysg waeth beth fo'u cymhlethdodau eu hanghenion personol a'u hamgylchiadau gartref. Oherwydd eu bod yn cael anhawster i gydbwyso eu cyfrifoldebau gofal gartref â disgwyliadau yn y coleg, mae gofalwr ifanc yn debygol o brofi unrhyw un neu ragor o'r canlynol yn rheolaidd:

 • Bod yn hwyr neu'n absennol oherwydd cyflawni cyfrifoldebau gofal gartref
 • Problemau canolbwyntio yn yr ystafell ddosbarth
 • Trallod emosiynol - pryder, dicter, ofn, pryder, hunan-amheuaeth
 • Blinder meddyliol a/neu gorfforol
 • Diffyg amser i gwblhau gwaith cwrs ar amser neu o gwbl
 • Problemau corfforol fel poen cefn yn sgil codi neu ddyletswyddau gofal corfforol eraill

Mae Coleg Cambria yn ymrwymo bod y gefnogaeth ganlynol ar gael i bob gofalwr a gofalwr ifanc yn y coleg:

 • Mae gan Goleg Cambria arweinydd a chysylltydd/cynrychiolydd gofalwr a gofalwr ifanc.
 • Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n cael ei nodi fel gofalwr neu ofalwr ifanc tra bydd yn y Coleg yn cael ei gyfeirio at wasanaethau priodol yn amodol ar ei gydsyniad.
 • Bydd y Coleg yn hyblyg gyda phresenoldeb hwyr yn achlysurol oherwydd rôl gofalu gofalwr a gofalwr ifanc; lle mae hyn yn digwydd yn rheolaidd, bydd darpariaeth hwyrni yn cael ei rhoi ar waith i ddod o hyd i ateb sy'n cydymffurfio â'r holl bolisïau cyfredol.
 • Bydd Coleg Cambria bob amser yn hyblyg o ran materion gofalwyr a gofalwyr ifanc a'u hanghenion yn cynnal cyfrinachedd.
 • Bydd Coleg Cambria yn sicrhau bod gofalwyr a gofalwyr ifanc yn gallu cyrchu'r holl wasanaethau cymorth bugeiliol a chymorth arall yn y coleg.
 • Bydd y Coleg yn rhoi cyfleoedd i ofalwyr a gofalwyr ifanc siarad â rhywun yn breifat ac ni fyddant yn trafod eu sefyllfa o flaen eu cyfoedion.
 • Bydd Coleg Cambria yn galluogi i ofalwyr a gofalwyr ifanc ddefnyddio'r ffôn yn ystod egwyliau ac amser cinio i ffonio adref os ydyn nhw'n teimlo bod angen gwneud hynny.
 • Bydd Coleg Cambria yn ceisio trafod terfynau amser rhesymol gyda gofalwyr a gofalwyr ifanc ar gyfer cwblhau a chyflwyno gwaith cwrs (pan fo angen).
 • Bydd y Coleg yn darparu mynediad i rieni â nam symudedd.

Siaradwch ag un o'r cynghorwyr mewn Gwasanaethau Myfyrwyr neu anfonwch e-bost atom ni ar Gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk.

Mae dolen i Bolisi Oedolion Ifanc Gofalwyr y coleg ar gael yma – Saesneg | Cymraeg

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×