Hyfforddwyr Gwydnwch a Chwnsela

Ydych chi'n teimlo'n isel? Yn ei chael hi'n anodd ymdopi? Peidiwch â dioddef yn dawel – rydyn ni yma i helpu. 

Mae ein Hyfforddwyr Gwydnwch yn helpu dysgwyr i nodi a goresgyn rhwystrau i ddysgu. Maent yn cynnig naill ai sesiynau un i un pwrpasol, neu sesiynau grŵp, i helpu i archwilio strategaethau a thechnegau sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu gwydnwch a chael profiad coleg cadarnhaol a boddhaus.

Gallant hefyd eich cyfeirio at wasanaethau cymorth eraill, gan gynnwys Cwnselwyr.

Mae Hyfforddwyr Gwydnwch yn gweithio gyda Dysgwyr AB Llawn Amser a Rhan Amser, dysgwyr AU a dysgu seiliedig ar waith trwy helpu myfyrwyr i ymgysylltu, datblygu a symud ymlaen yn y coleg trwy gymorth 1-1.

Maent yn cefnogi myfyrwyr i nodi a goresgyn rhwystrau iechyd meddwl, emosiynol a lles a allai eu hatal rhag ymgysylltu’n weithredol tra yn y coleg.

Trwy waith 1-1 pwrpasol, gall Hyfforddwyr Gwydnwch gefnogi myfyrwyr i adeiladu strategaethau ymdopi ar gyfer pryder, magu hyder, perthnasoedd, hunan-barch, ac ati.

Trwy weithio'n agos gyda Thiwtoriaid, Hyfforddwyr Cynnydd, Ymgynghorwyr Gwasanaethau Myfyrwyr, AU, DSW, Diogelu a staff eraill y coleg maent yn sicrhau bod safon uchel o gymorth yn cael ei gynnig i'n myfyrwyr.

Gallant hefyd wneud atgyfeiriadau ar gyfer dysgwyr at yr Ymarferydd Iechyd Meddwl a Lles, yr adran ADY, Diogelu, Cwnselwyr a Sefydliadau Allanol os oes angen cymorth ychwanegol ar fyfyrwyr.

Os ydych chi eisiau siarad ag un o’n Hyfforddwyr Gwydnwch…

Gall staff ar draws y coleg atgyfeirio dysgwyr ar gyfer sesiynau 1-1.

Siaradwch â thiwtor eich cwrs, Hyfforddwr Cynnydd neu Gynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr i wneud yr atgyfeiriad.

E-bostiwch Gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Angen help pan nad ydych chi yn y coleg?

 • Ffoniwch y Llinell Gymorth i Fyfyrwyr sy'n cynnig llinell gyngor gyfrinachol am ddim i fyfyrwyr, gyda chymorth ar gael i drafod unrhyw broblem, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae'r llinell gymorth yn gyfrinachol. Mae'r cynghorwyr a'r cynghorwyr cymwys yn deall y pwysau o fod yn fyfyriwr, ac maen nhw yno i helpu unrhyw un sydd ei angen. Weithiau, gall siarad am eich problemau gyda rhywun, ar hyn o bryd, fod yn rhyddhad mawr.
 • Ffoniwch y llinell gymorth CALL ar 0800 132 737 sy'n llinell gymorth ffôn iechyd meddwl sy'n gweithredu 24/7 gan ddefnyddio rhif rhadffôn nad yw'n ymddangos ar filiau ffôn eitemedig. Mae galwadau i'r Llinell Gymorth yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi roi unrhyw fanylion personol i gael cymorth neu wybodaeth. Bydd staff hyfforddedig yn gwrando ar eich problemau neu anawsterau ac yn darparu gwybodaeth a allai fod o gymorth - os yw hynny'n briodol. Mae gwybodaeth gyffredinol ar gael am iechyd meddwl/salwch, symptomau, triniaethau a chyfraith iechyd meddwl yn ogystal ag amrywiaeth o wasanaethau eraill. Rydym yn cynnig cefnogaeth trwy wrando ar y galwyr hynny sy'n teimlo'r angen i siarad am eu profiadau a'u teimladau. Mae gan CALL gronfa ddata gwybodaeth gynhwysfawr sy’n cynnwys manylion gwasanaethau ledled Cymru ac mae’n gallu cynnig gwybodaeth am grwpiau/gwasanaethau sy’n lleol i’r galwr, ond hefyd gysylltiadau cenedlaethol os mai dyna sydd ei angen ar y galwr Am ragor o wybodaeth ewch i’w gwefan: http://callhelpline.org.uk/
 • Ffoniwch y Samariaid ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos – 01244 377 999.
Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×