Cymorth Ariannol

Myfyrwyr Llawn Amser

Os ydych chi'n mynd i fod yn ymuno â ni fel myfyriwr amser llawn ac rydych chi rhwng 16 a 18 oed, mae yna lu o gefnogaeth ar gael i chi. Bydd yr ystod o gymorth ariannol yn dibynnu ar eich amgylchiadau a ble rydych yn astudio.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Os ydych yn byw yng Nghymru, gallech fod yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Os ydych yn 19 oed neu'n hŷn efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Efallai y byddwch hefyd yn gymwys ar gyfer y Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF).

Gwnewch gais i unrhyw un o'r isod drwy godi pecyn cais o'r Gwasanaethau Myfyrwyr neu drwy lawrlwytho ffurflen gais o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych wedi derbyn LCA neu WGLG ac wedi derbyn eich llythyr dyfarnu, galwch i mewn i Wasanaethau Myfyrwyr i lofnodi eich Cytundeb Dysgu. Galwch i mewn cyn gynted â phosibl, fel nad ydych yn colli allan.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

I ddarllen mwy am yr ymweliad hwn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru ar eich cyfer chi os ydych chi'n fyfyriwr amser llawn rhwng 16 a 18 oed sy'n byw yng Nghymru. Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael lwfans o £40 yr wythnos. Cyn i chi wneud cais am LCA ychydig o bethau y bydd angen i chi eu gwirio i sicrhau eich bod yn gymwys, megis:
dyddiad geni – rhaid i chi fod yn 16-18 oed ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs
cwrs – rhaid i chi fod yn astudio mewn ysgol neu goleg sy'n cymryd rhan ar gwrs 'cymwys'
incwm y cartref – rhaid i hwn fod yn is na lefel benodol i gael LCA
cenedligrwydd a phreswyliaeth – Os ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru dylech fod yn gymwys i gael LCA. 
Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

I ddarllen mwy am yr ymweliad hwn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar eich cyfer chi os ydych yn fyfyriwr 19 oed a throsodd ar gwrs amser llawn neu ran-amser dros 275 awr y flwyddyn ac yn byw yng Nghymru. Mae'n grant a asesir yn ôl incwm o hyd at £1,500 a'i nod yw eich annog i barhau â'u haddysg, lle na fyddai hyn yn bosibl fel arall.
Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) Mae’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF) yn gronfa cymorth coleg sy’n gallu helpu gyda chostau DBS, offer cwrs hanfodol a theithiau. 

Gallai'r gronfa hon hefyd eich helpu gyda chost ffi'r Feithrinfa, os oes gennych ddibynnydd.

Mae’r Cynllun i’w ddefnyddio i ddarparu cymorth ariannol i’r dysgwyr cymwys hynny y gallai ystyriaethau ariannol lesteirio eu mynediad i addysg, gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sydd angen cymorth gyda chostau gofal plant
 • Myfyrwyr sy'n ofalwyr; wedi bod mewn gofal, ar brawf neu fel arall yn cael eu hystyried mewn perygl
 • Myfyrwyr ar incwm isel.

I fod yn gymwys, rhaid i incwm eich cartref fod yn llai na £20,817 a rhaid i chi fod dros 16 ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs. Rydym yn croesawu ceisiadau ac yn asesu ar sail unigol.

Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru Gallwch ddod o hyd i Wybodaeth Ariannu Yma ​​(Ar gyfer Myfyrwyr AU):

Myfyrwyr Addysg Uwch

Fel myfyriwr Addysg Uwch, gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gymorth ariannol. Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnig benthyciadau a grantiau i unrhyw un sy’n astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Cambria. Mae cymhwyster yn dibynnu ar y math o gwrs a ble rydych chi'n byw.

I grynhoi:

 • Mae gan raddau a graddau sylfaen ffioedd y gellir eu hariannu gan fenthyciadau Ffioedd Dysgu
 • Mae prentisiaethau uwch fel arfer yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru
 • Gall cyrsiau proffesiynol gael eu hariannu gan eich cyflogwr, gennych chi neu gan brosiectau Ewropeaidd
Yr hyn y mae angen i chi ei wybod - Bwrsariaethau AU

Gall Coleg Cambria gynnig taliad bwrsariaeth o £1000 i chi os ydych yn symud ymlaen o Goleg Cambria (hy lefel 3 a Mynediad i AU) i un o’r cyrsiau canlynol:

 • FdA Astudiaethau Plentyndod
 • FdA Addysg (Cymorth i Ddysgwyr)
 • FdA Addysg (Anghenion Addysgol Arbennig)

Telir y fwrsariaeth mewn dau randaliad o £500:

 • blwyddyn 1, ar ddiwedd Semester 2
 • blwyddyn 2, ar ddiwedd Semester 2

Er mwyn i’r fwrsariaeth gael ei rhoi i chi, rhaid glynu wrth yr amodau canlynol:

 • derbyniwyd cadarnhad gan y Brifysgol bod ffioedd y cwrs wedi eu talu hyd yma
 • mae gennych ganran presenoldeb o dros 90%
 • bod eich holl waith yn gyfredol (wedi’i gadarnhau gan yr Arweinydd Rhaglen)
Am Wybodaeth Bellach
Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol ychwanegol hwn ar gael drwy glicio ar y canlynol:

Myfyrwyr AU Rhan Amser

Gall myfyrwyr rhan-amser sy’n astudio yng Nghymru wneud cais am ystod o gymorth ariannol gan gynnwys:

 • Grant Oedolion Dibynnol (ADG)
 • Grant Gofal Plant (CCG)
 • Lwfans dysgu rhieni (PLA)
 • Lwfans myfyrwyr anabl (DSA)
Cyrsiau Rhan Amser Mae'r ffioedd a ddangosir wrth ymyl cyrsiau rhan-amser yn cwmpasu hyd at flwyddyn gyntaf eich astudiaeth yn unig. Ar gyfer cyrsiau dwy neu dair blynedd, bydd yr un ffi yn daladwy eto ar ddechrau eich ail a thrydedd flwyddyn astudio. Bydd angen i chi ddod â phrawf wrth gofrestru os yw'ch cwmni'n talu ffi eich cwrs.
Debydau Uniongyrchol Rydym yn cynnig taliad trwy ddebyd uniongyrchol os yw cost eich cwrs dros £200. Byddwch yn gymwys i dalu hanner ymlaen llaw ac yna lledaenu'r gost sy'n weddill dros 3 mis.

Ydych chi dan 16 oed?

Oherwydd y ffordd y caiff ein cyrsiau eu cefnogi gan gyllid y llywodraeth, efallai y bydd yn rhaid i ni godi ffi ychwanegol ar gyrsiau i fyfyrwyr o dan 16 oed ar 1 Medi 2020. At ddibenion diogelu, bydd angen i riant neu warcheidwad fynd gyda phlant o dan 16 oed i ddosbarthiadau a bydd angen talu ffi safonol y cwrs.

Gall rhai cyrsiau Dysgu Oedolion a Chymunedol fod yn gymwys ar gyfer consesiynau.

Darganfod Cyllid Myfyrwyr

Sut i wneud cais

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×