Cynhwysiant

Yma yn Cambria, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant. Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb yn weithredol ac yn dathlu amrywiaeth.

Gyda’n hymagwedd gynhwysol a’r gefnogaeth a’r addasiadau rydym yn eu cynnig, rydym yn gallu bodloni ystod eang o anghenion.

Cynigir cymorth cynhwysiant ar draws pob un o’n pum campws. Bydd ein dull yn cael ei deilwra i chi a'ch anghenion unigol.

Gallwch siarad â ni cyn i'ch cwrs ddechrau neu ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs astudio. Un o'r ffyrdd y gallwch chi siarad â ni yw drwodd
anfon e-bost cymorth.dysgu@cambria.ac.uk.

Cymorth Dysgu (ADY)

Mae ein Tîm Cynhwysiant yn ymroddedig i gynorthwyo myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydym yn darparu cymorth mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys:

 • Sgrinio Anffurfiol, Trefniadau Mynediad Arholiadau, ac Asesu
 • Cefnogaeth Addysgu Arbenigol
 • Technoleg Gynorthwyol
 • A llawer mwy!

Mae tiwtoriaid ADY arbenigol ar gael ym mhob un o safleoedd y coleg. Os ydych wedi datgelu anhawster neu anabledd yn ystod y broses gofrestru, byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol. Os nad ydych wedi gwneud hynny, ond yn meddwl y gallai fod angen cymorth arnoch, gall tiwtoriaid drefnu apwyntiadau cynnil i gyd-fynd â'ch amserlen. Ar gyfer anghenion cymorth dysgu eraill fel mynediad, BSL, neu ofal personol, cysylltwch cymorth.dysgu@cambria.ac.uk; rydym yma i gynorthwyo.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/support-advice/student-services/learning-support/

Iechyd Meddwl a Lles

Yng Ngholeg Cambria, mae eich llesiant meddwl yn hynod bwysig i ni a'n nod yw cefnogi unigolion yn weithredol a chyfeirio cyngor a chefnogaeth ymarferol. Mae yna ddigon o wahanol fathau o gefnogaeth ar gael, a gall ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr eich helpu chi i gael gafael arnynt.

Mae ein Hybiau Llesiant, sydd wedi'u lleoli ger Gwasanaethau Myfyrwyr ar Gampws Iâl, yn darparu cymorth corfforol, emosiynol, deallusol a hunanofal. Maent yn cyd-fynd â'n hymagwedd gyfannol at les, gan feithrin cydbwysedd ym mywydau staff a myfyrwyr.

Mae Cambria Heini yn cynnig gweithgareddau ffitrwydd, lles ac iechyd am ddim trwy gydol y flwyddyn, fel Pilates, Yoga, ymwybyddiaeth ofalgar, a mwy. Dysgwch fwy am Cambria Heini a sut y gallwch chi gymryd rhan yma https://studenthub.cambria.ac.uk/cambria-life/active-cambria/.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen cefnogaeth e-bostiwch lles@cambria.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/support-advice/health-wellbeing/

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Ngholeg Cambria yn sicrhau cymuned gynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u darparu’n gyfartal. Ein cyfrifoldeb ar y cyd yw hyrwyddo cydraddoldeb, nid yn unig yn seiliedig ar nodweddion a warchodir yn gyfreithiol fel oedran, anabledd, neu hil ond hefyd yn cydnabod gwahaniaethau amrywiol megis dosbarth cymdeithasol.

Fel myfyriwr, mae eich cod ymddygiad yn gofyn am drin pawb yn barchus, deall safbwyntiau amrywiol, a mynd i'r afael â gwahaniaethu pan fydd rhywun yn dyst i hynny.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/cambria-life/equality-and-diversity/

Cefnogaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ymroddedig i fentrau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y coleg. Ar gael i gynorthwyo pob myfyriwr sydd â phryderon ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae gennym amryw o swyddogion cydraddoldeb myfyrwyr yn gweithio i wella cynhwysiant coleg. Bydd y rolau hyn, sy'n wag ar hyn o bryd, yn cynnal etholiadau ym mis Hydref.

Diddordeb mewn dechrau grŵp myfyrwyr sy'n ymwneud â chydraddoldeb? Estynnwch draw am gefnogaeth ar unrhyw gampws.

I gysylltu â'n cydlynydd cydraddoldeb ac amrywiaeth, mynegi eich diddordeb mewn bod yn swyddog cydraddoldeb myfyrwyr neu i ddechrau grŵp, cysylltwch ag Alice, ein cydlynydd cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cydraddoldebanddiversity@cambria.ac.uk neu ffoniwch 07704664403.

 

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×